Verkoops- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Onze facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper, netto contant, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling. Onze wissels en kwitanties brengen noch schuldvordering, noch afwijking mede aan deze clausule.

2. Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur brengt van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling de opeisbaarheid mee van een intrest gelijk aan de wettelijke rentevoet, en die wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 20% van het verschuldigd bedrag met een minimum van 24,79 euro.

3. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke door de koper uit de verkoopsovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen eigendom van de verkoper en kunnen deze in geval van niet-tijdige betaling door de verkoper worden teruggevorderd.

4. Voor alle betwistingen zijn alleen bevoegd de rechtbanken van het district van de verkoper.

5. Om geldig te zijn dient elke klacht schriftelijk gedaan binnen de acht dagen van de levering.

6. Onze waarborg beperkt zicht tot het vervangen van de gebrekkige producten, binnen de perken door de fabrikant opgegeven, met uitsluiting van schadeloosstelling van elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan voorwerpen of personen.

7. Alle producten, geleverd in consignatie, blijven eigendom van de verkopende partij. Zij kunnen op elk moment worden teruggenomen.


Leveringsvoorwaarden

BE
Portvrije leveringen vanaf €400 (excl. btw). Portkosten €20 voor kleinere bestellingen.

NL
Portvrije leveringen vanaf €500 (excl. btw). Portkosten €20 voor kleinere bestellingen.

Populaire zoektermen